Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Cookie policy

1. Cookies och Pixel Tags

Nedan beskrivs hur Nordic Drugs AB, (”oss” eller ”vi”), använder vissa teknologier som samlar in information om besök på och användning av våra webbplatser www.nordicdrugs.se, www.nordicdrugs.dk, www.nordicdrugs.no, www.nordicdrugs.fi, och www.nordicdrugs.com, www.comfora.se, www.dimor.se, www.gaviscon.se, www.gaviscon.nu, www.gavisconnordic.no, www.gavisconnordic.fi, www.hidrasec.dk, www.hidrasec.fi, www.nasoferm.se samt www.proibs.se (var för sig benämnda ”Webbplatsen”).

 

2. Cookies

2.1 Webbplatsen använder s k cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar eller bereder sig åtkomst till på en besökares dator eller mobila enhet. Cookies och liknande teknik möjliggör för webbplatsen att minnas en besökare när denne besöker webbplatsen från samma enhet, och kan användas för att möjliggöra en mängd olika funktioner på webbplatsen, så som att spara gjorda sökningar och anpassa webbplatsens innehåll efter besökarens tidigare användning av webbplatsen.

2.2 Vi använder cookies för att särskilja dig från andra besökare av Webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en så bra upplevelse av Webbplatsen som möjligt, samt möjliggör för oss att förbättra Webbplatsen.

2.3 Det finns två typer av cookies: 1) permanenta cookies som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid, och 2) session cookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

 

3. Pixel Tags

3.1 Utöver cookies använder vi även s k ”pixel tags”, ”web beacons”, ”JavaScript” eller liknande teknik som gör det möjligt att bl a spåra din aktivitet när du använder Webbplatsen eller tar emot e-postmeddelanden, (gemensamt benämnt ”Pixel Tags”). Pixel Tags kan användas i samband med våra webbplatser, vår annonsering på nätet, eller våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller av våra leverantörer, affärspartners eller annan tredje part.

3.2 Pixel Tags används för att samla in, typiskt sett, anonym data för att identifiera viss information, t ex för att sammanställa rapporter över spårningsinformation avseende demografi, rörelser och inköp av de som använder Webbplatsen, och även annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra tjänster. Vi kan komma att lämna ut dessa rapporter till exempelvis annonsörer. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte kopplas till enskilda användares identitet eller andra personuppgifter. Vi kan komma att koppla spårningsinformation med personuppgifter som frivilligt lämnats av användarna av Webbplatsen för att analysera informationen. När en sådan koppling är gjord behandlas all den länkade informationen som personuppgifter och används och lämnas ut endast i enlighet med vad som anges i vår personuppgiftspolicy.

3.3 Vi kan använda Pixel Tags i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att se vilka e-postmeddelanden mottagarna har öppnat.

3.4 Pixel Tags kan också användas för att identifiera varför du besöker Webbplatsen, t ex om en bidragande faktor har varit någon av våra annonser eller e-postmeddelanden.

3.5 Vidare kan vissa Pixel Tags användas av andra företag för att spåra besök på sina webbplatser för att identifiera om deras internettrafik kom från Webbplatsen eller för att bekräfta att du är behörig mottagare av deras tjänster eller förmåner.

 

4. Webbplatsens cookies och Pixel Tags

4.1 Vi ber dig uppmärksamma att nödvändiga cookies och Pixel Tags behandlas när du använder våra tjänster och besöker vår Webbplats. De cookies och Pixel Tags som är valfria behandlas endast om du samtyckt till det. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

4.2 Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

4.3 Tredjepartscookies eller Pixel Tags kan också samla in information om de aktiviteter som en användare ägnar sig åt på Webbplatsen över tid och på andra webbplatser.

4.4 Webbplatsen använder Google Analytics, som använder cookies och andra liknande tekniker (exempelvis Pixel Tags) för att samla in information om anonymiserad webbplatsanvändning och rapporterar trender utan att identifiera enskilda besökare. Om du vill veta mer om Google Analytics, bland annat hur du kan välja bort det, besök gärna https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.5 Vi anlitar också tredjepartsföretag för annonsering av varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du använder Webbplatsen och andra webbplatser. Sådana annonser är baserade på information om hur du använder Webbplatsen och andra webbplatser. För att åstadkomma detta, kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (bland annat genom att använda Pixel Tags). Om du vill veta mer om denna teknik, besök gärna www.networkadvertising.org och www.aboutads.info.

 

 Cookie policy

1. Cookies and Pixel Tags

The following describes how Nordic Drugs AB ("us" or "we") uses certain technologies that collect information about visits to and use of our websites www.nordicdrugs.se, www.nordicdrugs.dk, www.nordicdrugs.no, www.nordicdrugs.fi, and www.nordicdrugs.com, www.comfora.se, www.dimor.se, www.gaviscon.se, www.gaviscon.nu, www.gavisconnordic.no, www.gavisconnordic.fi, www.hidrasec.dk, www.hidrasec.fi, www.nasoferm.se and www.proibs.se (each referred to as "the Website"). 

 

2. Cookies

2.1 The Website uses "cookies". Cookies are small text files that a website stores or accesses on a visitor's computer or mobile device. Cookies and similar technologies enable the website to remember a visitor when he or she visits the site from the same device and can be used to enable a variety of different features on the site such as saving searches and customising the site's contents after the visitor's previous use of the site. 

2.2 We use cookies to distinguish you from other visitors to the Website. This helps us to provide you with as good an experience of the Website as possible, as well as enabling us to improve the Website.

2.3 There are two types of cookies: 1) persistent cookies which remain on the visitor's computer for a specified period of time and 2) session cookies which are stored temporarily in the computer memory while a visitor is browsing a page. Session cookies disappear when you close your browser.

 

3. Pixel Tags

3.1 In addition to cookies, we also use so-called "Pixel Tags", "web beacons", "JavaScript" or similar technologies which enable us to carry out such tasks as tracking your activity when you use the Website or receive e-mail messages, (collectively referred to as "Pixel Tags"). Pixel Tags may be used in connection with our websites, our online advertising or our e-mail messages, either by us or by our suppliers, business partners or other third parties.

3.2 Pixel Tags are typically used to collect anonymous data to identify certain information, for example to compile reports of tracking information regarding demographics, movements and purchases by users of the Website, as well as other information to improve the user experience and our services. We may disclose these reports to advertisers, for example. The tracking information in these 
reports cannot be associated with the identity of an individual user or other personal data. We may link tracking information to personal data that is voluntarily provided by the users of the Website in order to analyse the information. When such a link is made, all the linked information is processed as personal data and is used and disclosed only in accordance with the provisions of our personal data policy.

3.3 We can use Pixel Tags in our HTML-based e-mail messages to see what e-mail messages the recipients have opened.

3.4 Pixel Tags can also be used to identify why you are visiting the Website, for example whether one of our advertisements or e-mail messages was a contributing factor.

3.5 Furthermore, some Pixel Tags may be used by other companies to track visits to their websites in order to identify whether their Internet traffic came from the Website or to confirm that you are authorised to receive their services or benefits.

 

4. The Website’s cookies and Pixel Tags 

4.1 Please note that necessary cookies and Pixel Tags are processed when you use our services and visit our Website. The optional cookies and Pixel Tags are processed only if you have consented to it. If you do not accept the use of cookies, you can turn off cookies in your browser's security settings. You can also set your browser so that you will be asked each time the Website attempts to set a cookie on your computer. Previously stored cookies can also be deleted through the browser. See your browser's help pages for more information. Furthermore, you can delete cookies manually from your hard drive at any time.

4.2 Please note that if you choose not to accept cookies, functionality may be restricted on certain web pages.

4.3 Third-party cookies or Pixel Tags may also collect information about the activities that a user engages in on the Website over time and on other websites.

4.4 The Website uses Google Analytics, which uses cookies and other similar technologies (such as Pixel Tags) to collect information about anonymised website usage and reports trends without identifying individual visitors. To learn more about Google Analytics, including how you can opt out, please visit https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.5 We also engage third-party companies to advertise goods and services that may be of interest to you when you use the Website and other websites. Such advertisements are based on information about how you use the Website and other websites. To accomplish this, these companies may set or recognise a unique cookie in your browser (including through the use of Pixel Tags). If you want to know more about this technology, please visit www.networkadvertising.org and www.aboutads.info.

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar