Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Teysuno®

Indikationer

Teysuno är avsett för vuxna vid behandling av avancerad magsäckscancer när det ges i kombination med cisplatin.

 

Dosering

Se avsnitt 4.2 i produktresumén.

 

Verkningsmekanism

Teysuno är en fast doskombination av tre aktiva substanser:

  1. Tegafur - som efter absorption omvandlas till anticancersubstansen 5FU i kroppen.

  2. Gimeracil - en dihydropyrimidin dehydrogenas - (DPD)-hämmare som hindrar nedbrytningen av 5FU.

  3. Oteracil - en orotatfosforibosyltransferas (ORPT)-hämmare som minskar aktiviteten hos 5FU i normal gastrointestinal mukosa.

Med sin unika verkningsmekanism och kombination bibehåller Teysuno exponeringen av 5FU. Därmed upprätthålls den antitumöra aktiviteten, samtidigt som den toxicitet som är förknippad med 5FU ensamt reduceras.

 

 


Teysuno, kapsel 15 mg/4,35 mg/11,8 mg och 20 mg/5,8 mg/15,8 mg (gimeracil, oteracil, tegafur, ATC-kod L01BC53). Indikationer: Teysuno är avsett för vuxna för behandling av avancerad magsäckscancer när det ges i kombination med cisplatin. Varningar och försiktighet: Dosbegränsande toxiciteter omfattar diarré och dehydrering. De flesta biverkningar är reversibla och kan behandlas med symtomatisk terapi, doseringsavbrott och dosreduktioner. Benmärgssuppression: Behandlingsrelaterad benmärgssuppression, inklusive neutropeni, leukopeni, trombocytopeni, anemi och pancytopeni, har rapporterats hos patienter som behandlats med Teysuno i kombination med cisplatin. Patienter med lågt antal vita blodkroppar ska noggrant övervakas med avseende på infektion och risk för andra komplikationer av neutropeni och behandlas så som medicinskt indicerat (t ex med antibiotika, granulocyt-kolonistimulerande faktor [G-CSF]). Patienter med lågt antal trombocyter har ökad risk för blödningar och ska noggrant övervakas. Diarré: Patienter med diarré bör noggrant övervakas och ges vätske- och elektrolytersättning om de blir dehydrerade. Profylaktisk behandling mot diarré bör ges så som indicerat. Standardbehandling mot diarré (t ex loperamid) och intravenösa vätskor/elektrolyter ska initieras tidigt om diarré uppstår. Uppskjutande/justering av dos ska ske vid förekomst av diarré av grad 2 eller högre om symtomen kvarstår trots adekvat behandling. DPD-brist: Fenotyp- och/eller genotyptest rekommenderas innan behandlingen påbörjas. Patienter med DPD-brist har ökad risk för allvarlig fluoropyrimidinrelaterad toxicitet. Ombud: Teysuno distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2020-07-03. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_TEY/2021-03-29

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar