Personuppgiftspolicy

RÄTTSLIG

Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Nordic Drugs AB, org. nr 556505-5141, med adress Box 300 35, 200 61, Limhamn, (”Nordic Drugs”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på vår hemsida, https://www.nordicdrugs.se/.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Nordic Drugs är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.5 Vi kan komma att inhämta personuppgifter om dig från olika källor, inklusive direkt från dig personligen, eller från din arbetsgivare. Vi kan även inhämta andra personuppgifter om dig från publika källor så som databaser och hemsidor.

2. Personuppgifter som behandlas

Kontaktpersoner och privatpersoner
2.1 Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som är (i) kontaktperson hos någon av våra företagskunder, vårdgivare eller annan part som vi samarbetar med (tillsammans ”Företagskunder”), eller dig som är (ii) privatperson:
(a) namn;
(b) e-mailadress;
(c) telefonnummer;
(d) uppgifter om din arbetsgivare och titel (gäller ej privatpersoner); och
(e) eventuella personuppgifter som framgår av kommunikation mellan dig och Nordic Drugs (t ex i e-postmeddelande eller ifyllt formulär på hemsidan).

Utövare av kliniska läkemedelsstudier
2.2 Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som är utövare av kliniska läkemedelsstudier:
(a) namn;
(b) telefonnummer;
(c) e-postadress; och
(d) adress.

Mottagare av läkemedelsprover
2.3 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter om dig som är mottagare av läkemedelsprover:
(a) namn;
(b) adress;
(c) e-postadress; och
(d) telefonnummer.

Besökare av hemsidan
2.4 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besöker våra hemsidor:
(a) IP-adress; och
(b) tracking cookies.

Arbetssökande
2.5 Därtill kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som söker jobb hos Nordic Drugs:
(a) namn;
(b) personnummer;
(c) adress;
(d) e-postadress;
(e) telefonnummer;
(f) CV och personligt brev.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Kontaktpersoner och privatpersoner
3.1 När du som kontaktperson eller privatperson skickar in en fråga om läkemedel eller en förfrågan kring utskick av material till Nordic Drugs via e-postmeddelande eller via formuläret på vår hemsida, behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter (2.1) för att svara på din fråga eller förfrågan. För dig som kontaktperson hos en Företagskund behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter för detta ändamål på basis av Nordic Drugs berättigade intresse av att effektivt kunna besvara frågor och förfrågningar från dess Företagskunder. För dig som privatperson kan en fråga om läkemedel utgöra en känslig personuppgift. Dina personuppgifter behandlas i det fallet på basis av ditt samtycke.

3.2 När du som kontaktperson eller privatperson via e-postmeddelande eller formulär på vår hemsida skickar oss en reklamation av ett läkemedel, behandlas dina personuppgifter (2.1) för ändamålet att administrera sådana reklamationer. För dig som kontaktperson hos en Företagskund behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter för detta ändamål på basis av att det är nödvändigt för Nordic Drugs för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Nordic Drugs har angående läkemedelsreklamationer. För dig som privatperson kan en läkemedelsreklamation utgöra en känslig personuppgift. I det fallet behandlas dina personuppgifter för detta ändamål på basis av att det är nödvändigt för skäl av allmänt intresse, så som att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för läkemedel.

3.3 När du som kontaktperson eller privatperson meddelar Nordic Drugs om en biverkning hos ett läkemedel behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter (2.1) för att rapportera sådana biverkningar till Läkemedelsverket eller den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), samt för att följa dokumentationsskyldigheten i Europeiska läkemedelsverkets riktlinjer för god sed gällande biverk-ningsrapportering (Eng. guidelines on good pharmacovigilance practices (GVP)). För dig som kontaktperson hos en företagskund behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter för detta ändamål på basis av att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Nordic Drugs har angående biverkningsrapportering. För dig som privatperson kan uppgift om biverkning utgöra en känslig personuppgift. I det fallet behandlas dina personuppgifter för detta ändamål på basis av att det är nödvändigt för skäl av allmänt intresse, så som att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för läkemedel.

3.4 För dig som kontaktperson hos en Företagskund behandlas dina personuppgifter (2.1) även för att administrera affärsrelationen med den Företagskund som du är vår kontaktperson hos. Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål på basis av Nordic Drugs berättigade intresse av att effektivt administrera sina affärsrelationer.

Utövare av kliniska läkemedelsstudier
3.5 För dig som är utövare av kliniska läkemedelsstudier behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter (2.2) för ändamålet att ha dokumenterat vilka läkemedelsstudier vi har försett med läkemedel, samt att sköta kontakten med ansvariga för sådana studier. I det fall du är kontaktperson hos ett bolag eller annan organisation som utför läkemedelsstudier baseras Nordic Drugs behandling av dina personuppgifter på Nordic Drugs berättigade intresse av att sköta kontakten med ansvariga för läkemedelsstudier som Nordic Drugs förser med läkemedel. För dig som personligen är prövare eller sponsor i kliniska läkemedelsstudier baseras Nordic Drugs behandling av dina personuppgifter för detta ändamål på att det är nödvändigt för Nordic Drugs för att uppfylla rättsliga skyldigheter Nordic Drugs har gällande dokumentationskrav vid kliniska läkemedelsstudier.

Mottagare av läkemedelsprover
3.6 För dig som är mottagare av läkemedelsprover för annat ändamål än klinisk läkemedelsprövning behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter (2.3) för ändamålet att registrera mottagare av läkemedelsprover. Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på att det är nödvändigt för Nordic Drugs för att uppfylla rättsliga skyldigheter Nordic Drugs har gällande registre-ring av mottagare av läkemedelsprover.

Besökare av hemsidan
3.7 För dig som besöker Nordic Drugs hemsida https://www.nordicdrugs.se/, dess finska, norska, danska och internationella motsvarighet, samt de produkthemsidor som vi driver, (så som proibs.se, gaviscon.se, gaviscon.nu, gavisconnordic.fi, gavisconnordic.no, hidrasec.dk, hidrasec.fi, hidrasec.se, comfora.se, dimor.se, nasoferm.se), behandlar Nordic Drugs uppgifter om din IP-adress samt tracking cookies för ändamålet att analysera användarbeteenden och ta fram statistik. Uppgifterna behandlar på basis av Nordic Drugs berättigade intresse av att förbättra vår hemsida.

Arbetssökande
3.8 För dig som söker anställning hos Nordic Drugs behandlar Nordic Drugs dina personuppgifter (2.5) för ändamålen att hantera rekryteringsprocessen och genomföra rekryteringstester, samt för att utvärdera din lämplighet för anställning hos oss. Behandlingen sker på basis av Nordic Drugs berättigade intresse av att rekrytera och att kunna utvärdera de ansökningar som kommer in till oss. I det fall du lämnar ditt samtycke till att Nordic Drugs behandlar dina personuppgifter för framtida rekryteringar baseras denna fortsatta behandling på ditt samtycke.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, i enlighet med de gallringstider som anges nedan.

Kontaktpersoner och privatpersoner
4.2 Personuppgifter om kontaktpersoner eller privatpersoner som behandlas för ändamålet att svara på frågor och förfrågningar, sparas fram till dess att det ärende som frågan eller förfrågan gäller avslutats.

4.3 Personuppgifter om kontaktpersoner eller privatpersoner som behandlas för ändamålet att hantera reklamationer sparas i fem år efter det att reklamationen utfördes.

4.4 Personuppgifter om kontaktpersoner eller privatpersoner som behandlas för ändamålet att rapportera biverkningar sparas i tio år efter det att Nordic Drugs godkännande för försäljning av det läkemedel som biverkningen avser har upphört att gälla. Detta i enlighet med Europeiska läkemedelsmyndighetens riktlinjer om god sed gällande biverkningsrapportering (Eng. guidelines on good pharmacovigilance practices (GVP)).

4.5 Personuppgifter om kontaktpersoner som behandlas för ändamålet att administrera förhållandet med den Företagskund där kontaktpersonen är anställd sparas i sex månader från det att relationen med Företagskunden avslutas. Kontaktpersoners personuppgifter kan även sparas under den tid uppgifterna är nödvändiga för Nordic Drugs att behandla för att driva den löpande verksamheten.

Utövare av kliniska läkemedelsstudier
4.6 Personuppgifter om kontaktpersoner hos en utövare av kliniska läkemedelsstudier som är ett företag eller organisation, sparar Nordic Drugs i två år från det att läkemedelstudien avslutats. I det fall utövaren är en privatperson, exempelvis en enskild läkare, sparar Nordic Drugs sådana personuppgifter i fem år i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter.

Mottagare av läkemedelsprover
4.7 Personuppgifter om apotekschefer och personer som är behöriga att föreskriva läkemedel som mottar läkemedelsprover sparas i fem år i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer för god distributionssed.

Arbetssökande
4.8 Personuppgifter om arbetssökande sparas under den tid som den aktuella rekryteringsprocessen pågår. Har du gett ditt samtycke till att Nordic Drugs får spara dina personuppgifter även för framtida rekryteringar, sparas dina personuppgifter i två år eller till dess att du återtar ditt samtycke.

4.9 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. Vi kommer dock alltid att spara dina uppgifter så länge det krävs enligt lag.

5. Cookies

När du besöker våra hemsidor kan uppgifter om ditt användande av hemsidan komma att samlas in genom bland annat Google Analytics. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, så som hur många användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredje part för ändamålet att ytterligare förbättra våra hemsidor. Vi använder cookies för ändamålet, och på basis av vårt berättigade intresse av, att bättre förstå ditt användande av våra hemsidor och för att förbättra användarupplevelsen på hemsidorna. Mer information om vilka cookies som vi använder och hur länge dessa sparas finns i vår Cookie policy som är tillgänglig på vår hemsida.

6. Mottagare

6.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:
(a) med andra bolag inom koncernen;
(b) med myndighet, domstol eller annan tredje part där vi bedömer att utlämning är nödvändig (i) enligt tillämplig lag eller förordning, (ii) för att göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk, eller (iii) för att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen;
(c) med en potentiell köpare (och dess företrädare och rådgivare) i samband med ett föreslaget köp, fusion eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy; och
(d) med annan part med ditt samtycke till sådan delning.

6.2 Delning av personuppgifter inom koncernen görs för ändamålet att effektivisera och centralisera Nordic Drugs verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna strömlinjeforma administration och hantering inom koncernen samt effektivisera verksamheten.

6.3 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t ex bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

I den mån överföring eller behandling av uppgifter utanför EU/EES förekommer, kommer det endast att ske när sådan överföring eller behandling är tillåten enligt artikel 45-49 i dataskyddsförordningen. För att erhålla en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få information om hur du tar del av dem, kontakta info.se@nordicpharma.com.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

8.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

8.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t ex om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

8.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t ex bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

8.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Nordic Drugs berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

8.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

8.7 Du har alltid rätt att återkalla ditt lämnade samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vid ett sådant återkallande kommer Nordic Drugs att avsluta all personuppgiftsbehandling som baseras på ditt lämnade samtycke.

8.8 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

8.9 Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den e-mailadress som anges nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

9. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

10. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på info.se@nordicpharma.com.

__________________________

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 3 december 2018.

Cookie Policy