Behandlingsområden > Onkologi

Teysuno®

Bakgrund

Idag finns en mängd läkemedel med väletablerad effekt vid kolorektalcancer och ventrikelcancer på marknaden. Ett av dem, 5-fluoruracil (5-FU), upptäcktes redan på 1950-talet och utgör än idag en hörnpelare i många behandlingsregimer och finns med på WHOs lista över essentiella mediciner mot koloncancer.1

 

Sedan lanseringen av Teysuno® (tegafur, gimeracil, oteracil) har Nordic Drugs samarbetat med ledande onkologer i Norden för att ta fram viktig data för användning av Teysuno i en äldre (>70 år) och skör population, samt vid hjärttoxicitet och hand-fot-syndrom som utvecklats under behandling med ett annat fluoropyrimidin.2,3,4

Teysuno (S-1)

Teysuno, även kallad S-1, är ett oralt 5-FU läkemedel som utvecklades i Japan i början på 2000-talet av Taiho Pharma. Teysuno lanserades i Norden 2012 med indikationen avancerad ventrikelcancer. Sedan 2022 har Teysuno även en godkänd indikation vid metastaserad kolorektalcancer med begränsning (se nedan under indikationsavsnittet5).

 

Teysuno är ett oralt cancerläkemedel som innehåller en fast doskombination av de aktiva substanserna; tegafur, gimeracil och oteracil.

 

  • Tegafur omvandlas efter metabolism i levern till anticancersubstansen 5-FU
  • Gimeracil är en dihydropyrimidin dehydrogenas – (DPD) hämmare som hindrar nedbrytningen av 5-FU
  • Oteracil är en orotatfosforibosyltransferashämmare som minskar aktiviteten hos 5-FU i normal gastrointestinal mukosa

Indikationer

Teysuno är avsett för vuxna:

  • för behandling av framskriden magsäckscancer när det ges i kombination med cisplatin
  • som monoterapi eller i kombination med oxaliplatin eller irinotekan, med eller utan bevacizumab, för behandling av patienter med metastaserad kolorektalcancer där det inte är möjligt att fortsätta behandlingen med ett annat fluoropyrimidin på grund av hand-fot-syndrom eller kardiovaskulär toxicitet

Teysuno erbjuder patient och förskrivare

  • Ett alternativ att fortsätta med 5-FU behandling även där behandlingen med ett annat fluoropyrimidin på grund av hand-fot-syndrom eller kardiovaskulär toxicitet inte varit möjligt
  • Dokumenterad dosering och säkerhet för äldre och sköra patienter2
  • Oral 5-FU behandling
  • Små kapslar (5 x 14 mm)
Teysuno-15-o-20-mg-utan-skugga

Referenser

1. WHO list of essential medications (https://list.essentialmeds.org/medicines/91)
2. Winther Sb et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 May;4(5):376-388.
3. Osterlund, P. et al. ESMO Open, Volume 0, Issue 0, 100427
4. Punt CJA et al. Clin Colorectal Cancer. 2022 Mar 2:S1533-0028(22)00027-5.
5. Teysuno SPC 2022-01-24


Teysuno®, hård kapsel 15 mg/4,35 mg/11,8 mg och 20 mg/5,8 mg/15,8 mg (gimeracil, oteracil, tegafur, ATC-kod L01BC53, Cytostatiska/cytotoxiska medel, antimetaboliter). Indikationer: Teysuno är avsett för vuxna för behandling av framskriden magsäckscancer när det ges i kombination med cisplatin. Som monoterapi eller i kombination med oxaliplatin eller irinotekan, med eller utan bevacizumab, för behandling av patienter med metastaserande kolorektalcancer där det inte är möjligt att fortsätta behandlingen med ett annat fluoropyrimidin på grund av hand-fot-syndrom eller kardiovaskulär toxicitet som utvecklats i adjuvant eller metastatisk behandlingssituation. Kontraindikationer: Tidigare svåra och oväntade reaktioner på behandling med fluoropyrimidin. Känd fullständig brist på dihydropyrimidindehydrogenas. Graviditet och amning. Svår benmärgssuppression (svår leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni). Patienter med njursjukdom i slutfasen som kräver dialys. Samtidig administrering av andra fluoropyrimidiner tillsammans med Teysuno. Nyligen genomförd eller samtidig behandling med brivudin. Varningar och försiktighet: Dosbegränsande toxiciteter omfattar diarré och dehydrering. De flesta biverkningar är reversibla och kan behandlas med symtomatisk terapi, doseringsavbrott och dosreduktioner. Benmärgssuppression: Behandlingsrelaterad benmärgssuppression, inklusive neutropeni, leukopeni, trombocytopeni, anemi och pancytopeni, har rapporterats hos patienter som behandlats med Teysuno i kombination med cisplatin. Patienter med lågt antal vita blodkroppar ska noggrant övervakas med avseende på infektion och risk för andra komplikationer av neutropeni och behandlas så som medicinskt indicerat (t ex med antibiotika, granulocyt-kolonistimulerande faktor [G-CSF]). Patienter med lågt antal trombocyter har ökad risk för blödningar och ska noggrant övervakas. Diarré: Patienter med diarré bör noggrant övervakas och ges vätske- och elektrolytersättning om de blir dehydrerade. Profylaktisk behandling mot diarré bör ges så som indicerat. Standardbehandling mot diarré (t ex loperamid) och intravenösa vätskor/elektrolyter ska initieras tidigt om diarré uppstår. Uppskjutande/justering av dos ska ske vid förekomst av diarré av grad 2 eller högre om symtomen kvarstår trots adekvat behandling. DPD-brist: Fenotyp- och/eller genotyptest rekommenderas innan behandlingen påbörjas. Patienter med DPD-brist har ökad risk för allvarlig fluoropyrimidinrelaterad toxicitet. Ombud: Teysuno distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2024-01-16. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_TEY/2024-03

Tradil®