Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Metadon Nordic Drugs

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Indikationer

Underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Dosering

Se avsnitt 4.2 i produktresumén.


Kort om Metadon Nordic Drugs

  • lösningen är helt alkoholfri
  • flaskan är försedd med en barnskyddad kapsyl som dessutom är plomberad
  • lösningen har en hög så kallad osmolalitet, som syftar till att försvåra eventuell injektion
  • lösningen har smak av hallon


Vi erbjuder Metadon Nordic Drugs i 25 olika styrkor – från 10 mg och upp till 200 mg. Metadon Nordic Drugs finns som singelpack eller som 7-pack.

Varje styrka har sin egen färg, vilket gör att eventuell förväxlingsrisk minskar för vårdpersonal och för patient.

 


 Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Metadon Nordic Drugs, oral lösning 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg och 200 mg (metadonhydroklorid, ATC-kod N07BC02). Indikationer: Underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering. Varningar och försiktighet: De försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid användning av metadon är desamma som för opiater i allmänhet. Fall av förlängt QT-intervall och torsades de pointes har rapporterats vid behandling med metadon, speciellt i höga doser (>100 mg/dygn). Metadon ska administreras med försiktighet till patienter som riskerar att utveckla förlängt QT-intervall, exempelvis vid: känd QT-förlängning i anamnesen, avancerad hjärtsjukdom, samtidig behandling med läkemedel som eventuellt kan ge QT-förlängning, samtidig behandling med CYP3A4-hämmare. EKG-övervakning bör övervägas för patienter med riskfaktorer för QT-förlängning, i synnerhet kvinnor. Hypoglykemi har observerats i samband med överdosering eller dosökning av metadon. Regelbunden övervakning av blodsockret rekommenderas vid dosökning. Ombud: Metadon Nordic Drugs distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2020-07-22. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_MND/2020-11-13

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar