Behandlingsområden > Hemostatika

Trasylol®

Bakgrund

Blödningskomplikationer är vanliga under och efter öppen hjärtkirurgi. Det kan bero på flera saker exempelvis; ingreppets omfattning, användandet av antikoagulantia och trombocythämmare och användandet av hjärtlungmaskin. Därtill finns det flera patientfaktorer som påverkar blödningsrisken såsom hög ålder, reducerad trombocytfunktion, anemi, liten kroppsvolym, kön, om det är ett akut ingrepp eller om det är en re-operation. Ungefär hälften av alla patienter som genomgår en hjärtoperation behöver transfunderas med blodprodukter före och efter operation. Omfattande blödning och blodtransfusion har visat sig vara en stark prediktor för sjukhusmortalitet.1

 

2011 introducerade WHO ett koncept kallat ”patient blood management” (PBM), syftet är att säkerställa högsta kvalitet på patientomhändertagande och transfusion av blodprodukter. Patient blood management består av tre delar; optimering av patientens hemoglobinnivå, minimering av blodförlust och optimering av patientens fysiologiska tolerans för anemi. Inom hjärtkirurgi har användningen av en antifibrinolyshämmare en central roll för att minska blödning och rekommenderas av de europeiska organisationerna European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS) och European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology (EACTA).2

Trasylol

Trasylol® (aprotinin) är en bredspektrum-proteashämmare som har fibrinolyshämmande egenskaper. Genom att bilda reversibla komplex med enzym, hämmar aprotinin humant trypsin, plasmin, plasmakallikrein och vävnadskallikrein, och hämmar därmed fibrinolys. Det hämmar även kontaktfasaktivering som initierar koagulationen och främjar fibrinolys.3

Indikation

Trasylol är indicerat för profylaktisk användning för att minska blodförlust och blodtransfusion hos vuxna patienter som löper hög risk för omfattande blodförlust under en isolerad kranskärlsoperation, (dvs kranskärlsoperation som inte kombineras med annan kardiovaskulär kirurgi).

Trasylol erbjuder patient och förskrivare

  • Ett effektivt alternativ att reducera blödning, blodtransfusion och re-operation4,5
  • En av EACTA/EATCS rekommenderad antifibrinolyshämmare2
  • En bredspektrum-proteashämmare

Länk

Referenser

1. Klein A, et al. J Clin Anesth. 2022 Jun;78:11
2. D. Pagano et al. Eur J Cardiothorac Surg, 53 (2018), pp. 79-111
3. SPC Trasylol 2024-05
4. European Medicines Agency;2013. EMA/590581/2013
5. Deloge E et al. Eur J Anaesthesiol. 2017 May;34(5):280-287.

Trasylol_Flaska_framifran_small_160920

Trasylol® (aprotinin) 10 000 KIE/ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF. Proteinashämmande medel (ATC-kod B02AB01). Indikation: Profylaktisk användning för att minska blodförlust och blodtransfusion hos vuxna patienter som löper en hög risk för omfattande blodförlust under en isolerad kranskärlsoperation (d.v.s. kranskärlsoperation som inte kombineras med annan kardiovaskulär kirurgi). Ska endast användas efter en noggrann risk/nytta-bedömning och med hänsyn till att alternativa behandlingar finns tillgängliga. Kontraindikationer: Patienter med ett positivt resultat från ett aprotininspecifikt IgG-antikroppstest löper en högre risk för att drabbas av anafylaktisk reaktion vid behandling med aprotinin och är därför kontraindicerat hos dessa patienter. Om det inte är möjligt att genomföra ett aprotininspecifikt IgG-antikroppstest före behandling är aprotinin kontraindicerat för de patienter som tros ha fått läkemedlet eller fibrinvävnadslim under de senaste 12 månaderna. Varningar och försiktighet: Ska inte användas när en kranskärlsoperation kombineras med annan kardiovaskulär kirurgi, på grund av att risk/nytta-balansen inte har fastställts för användning av aprotinin under andra kardiovaskulära procedurer. PTT ska inte användas för att bibehålla adekvat antikoagulation med heparin. Hos patienter som genomgår hjärt-lung-bypass med aprotinin-behandling rekommenderas en av följande metoder för att bibehålla adekvat antikoagulation: ACT, Individualiserad heparinbehandling eller -titrering. Om ACT används för att bibehålla adekvat antikoagulation, rekommenderas en celit-ACT på minst 750 sekunder eller ett kaolin-ACT på minst 480 sekunder, oberoende av effekterna av hemodilution och hypotermi, i närvaro av aprotinin. Aprotinin är inte ett heparinsparande läkemedel. Alla patienter som behandlas med aprotinin bör först ges en testdos för att bedöma risken för allergiska reaktioner. Utrustning för att hantera akuta anafylaktiska reaktioner bör finnas tillgängliga under behandlingen. Observationsstudier har indikerat att aprotinin kan utlösa en njurfunktionsnedsättning därför rekommenderas en noggrann bedömning av nytta/risk-balansen av aprotinin till patienter med underliggande nedsatt njurfunktion, eller med riskfaktorer (som t.ex. samtidig behandling med aminoglykosider). Graviditet: Bör endast användas under graviditet om den potentiella fördelen överväger den potentiella risken. I händelse av allvarliga biverkningar och behandling av dessa biverkningar, måste skada på fostret tas med i risk/nytta-bedömningen. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 05/2024. Nordic Drugs AB, Tel 040-36 66 00, info@nordicdrugs.se.


SE_TRS/2024-05

Hyalobarrier®