Metadon Nordic Drugs

Behandlingsområden > Beroende

Metadon Nordic Drugs

Beroende

I Norden behandlas allt fler opioidberoende med läkemedel och psykosociala behandlingsmetoder. Syftet är att förbättra hälsa, den sociala situationen, förhindra återfall i missbruk samt reducera dödligheten. I Norden finns en relativt lång erfarenhet av behandling med läkemedel mot opioidberoende. Redan i mitten av 1960-talet började man behandla opioidberoende med läkemedel i Uppsala. De läkemedel som finns att tillgå minskar drogsuget, lindrar abstinenssymptom och minskar i varierande grad de euforigivande effekterna av heroin.1,2

 

Nordic Drugs arbetar aktivt inom opioidberoende för att skapa mervärde för våra kunder. Vi utlyser bland annat stipendiet ”Nordic Drugs Stora Pris” på 50.000 kr årligen, och vi driver flera utbildningsprojekt tillsammans med vården och patientorganisationer för att öka kunskapen och förståelsen för kring opioidberoende.3

Metadon Nordic Drugs

Metadon är en syntetisk opioid som har en lång halveringstid vilket gör den lämplig som behandling för patienter som ingår i LARO-program (LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende). Metadon verkar på ett liknande sätt som morfin, men har mindre sederande effekt. Användning av metadon kan reducera eller eliminera effekterna av andra opiater och samtidigt intag av heroin blir i princip verkningslöst. Metadon kan i en noga titrerad dos ges utan att orsaka någon eufori utan endast ett tillstånd av ”normalitet” under 24–32 timmar.4,5

comfora

Indikation

Metadon Nordic Drugs är indikerat för underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Metadon Nordic Drugs erbjuder patient och förskrivare

  • marknadens bredaste sortiment för orallösning, 25 styrkor mellan 10-200 mg
  • en tydlig märkning där varje styrka har sin egen färg på förpackningen, vilket gör att eventuell förväxlingsrisk minskar för vårdpersonal och för patient
  • 7-pack för samtliga styrkor
  • en 100% alkoholfri produkt
  • en orallösning med en hög osmolalitet vilket syftar till att försvåra missbruk genom injektion6

Referenser

1. Socialstyrelsen Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (2012)
2. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015)
3. LIF samarbetsdatabas
4. Laroboken, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Tobias Eriksson (2018)
5. Metadon Nordic Drugs SPC 2022-07-22
6. Klement W et al. Br J Anaesth. 1991 Feb;66(2):189-95


Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Metadon Nordic Drugs, oral lösning 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg och 200 mg (metadonhydroklorid, ATC-kod N07BC02). Indikationer: Underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering. Varningar och försiktighet: De försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid användning av metadon är desamma som för opiater i allmänhet. Fall av förlängt QT-intervall och torsades de pointes har rapporterats vid behandling med metadon, speciellt i höga doser (>100 mg/dygn). Metadon ska administreras med försiktighet till patienter som riskerar att utveckla förlängt QT-intervall, exempelvis vid: känd QT-förlängning i anamnesen, avancerad hjärtsjukdom, samtidig behandling med läkemedel som eventuellt kan ge QT-förlängning, samtidig behandling med CYP3A4-hämmare. EKG-övervakning bör övervägas för patienter med riskfaktorer för QT-förlängning, i synnerhet kvinnor. Hypoglykemi har observerats i samband med överdosering eller dosökning av metadon. Regelbunden övervakning av blodsockret rekommenderas vid dosökning. Ombud: Metadon Nordic Drugs distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2020-07-22. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_MND/2022-06-01

Trasylol®