Metadon Nordic Drugs

Behandlingsområden > Beroende

Metadon Nordic Drugs

Beroende

I Norden behandlas allt fler opioidberoende med läkemedel och psykosociala behandlingsmetoder. Syftet är att förbättra hälsan, den sociala situationen, förhindra återfall i missbruk samt reducera dödligheten. I Norden finns en relativt lång erfarenhet av behandling med läkemedel mot opioidberoende. Redan i mitten av 1960-talet började man behandla opioidberoende med läkemedel i Uppsala. De läkemedel som finns att tillgå minskar drogsuget, lindrar abstinenssymptom och minskar i varierande grad de euforigivande effekterna av heroin.1,2

 

Nordic Drugs arbetar aktivt inom opioidberoende för att skapa mervärde för våra kunder. Vi utlyser bland annat stipendiet ”Nordic Drugs Stora Pris” på 50.000 kr årligen, och vi driver flera utbildningsprojekt tillsammans med vården och patientorganisationer för att öka kunskapen och förståelsen för kring opioidberoende.3

Metadon Nordic Drugs

Metadon är en syntetisk opioid som har en lång halveringstid vilket gör den lämplig som behandling för patienter som ingår i LARO-program (LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende). Metadon verkar på ett liknande sätt som morfin, men har mindre sederande effekt. Användning av metadon kan reducera eller eliminera effekterna av andra opiater och samtidigt intag av heroin blir i princip verkningslöst. Metadon kan i en noga titrerad dos ges utan att orsaka någon eufori utan endast ett tillstånd av ”normalitet” under 24–32 timmar.4,5

comfora

Indikation

Metadon Nordic Drugs är indikerat för underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Metadon Nordic Drugs erbjuder patient och förskrivare

  • marknadens bredaste sortiment för orallösning, 25 styrkor mellan 10-200 mg
  • en tydlig märkning där varje styrka har sin egen färg på förpackningen, vilket gör att eventuell förväxlingsrisk minskar för vårdpersonal och för patient
  • 7-pack för samtliga styrkor
  • en 100% alkoholfri produkt
  • en orallösning med en hög osmolalitet vilket syftar till att försvåra missbruk genom injektion6

Referenser

1. Socialstyrelsen Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (2012)
2. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015)
3. LIF samarbetsdatabas
4. Laroboken, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Tobias Eriksson (2018)
5. Metadon Nordic Drugs SPC 2023-07-10
6. Klement W et al. Br J Anaesth. 1991 Feb;66(2):189-95

 


Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Narkotika, förteckning II.
Metadon Nordic Drugs (metadonhydroklorid) oral lösning, Rx, F. Medel vid opioidberoende (ATC kod: N07BC02). Indikation: Underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering. Dosering: Dosen måste anpassas för varje enskild patient. Endast för oral administrering. Läkemedlet får ej injiceras. Kontraindikationer: Andningsdepression. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Akut obstruktiv luftvägssjukdom. Samtidig behandling med MAO-hämmare eller administrering inom två veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. Kontraindicerat hos barn. Varningar och försiktighet: Risk för förlängt QT-intervall och torsade de pointes. Risk för förgiftning hos barn vid mycket låga doser. Säker förvaring utom räckhåll för barn krävs. Akut astmaanfall, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller cor pulmonale, minskad respiratorisk reserv, hypoxi, eller hyperkapni är relativa kontraindikationer. Ska användas med försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion och vid möjlig huvusskada/förhöjt intrakraniellt tryck. Ges ej till patienter med intestinal pseudo-obstruktion, akut buk eller inflammatorisk tarmsjukdom. Samtidig administrering av andra opiater, alkohol, barbiturater, bensodiazepiner och andra kraftigt sederande och psykoaktiva läkemedel bör undvikas. Trafik: Patienten bör inte framföra fordon eller använda maskiner utan att det föregås av läkares individuella bedömöning. Graviditet och amning: Utsättningssymtom/andningsdepression kan förekomma hos nyfödda barn. En QT-prolongerande effekt efter maternal metadonexponering kan inte uteslutas. Metadon utsöndras i bröstmjölk i låg koncetration. Råd från specialistläkare bör beaktas inför beslut om amning. För förpackningsstorlekar, ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 07/2023.


SE_MND/2023-09-25

Trasylol®