Behandlingsområden > Kvinnohälsa

Mifegyne®

Bakgrund

I Norden utförs cirka 70 000 aborter årligen. Andelen aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15–49 år varierar något inom norden från 19/1000 i Sverige till 7,6/1000 i Finland. I Danmark, Norge och Island ligger det mellan 10 och 13 aborter per 1000 kvinnor per år. På 2000-talet har antalet aborter i åldersgruppen under 20 år minskat i samtliga nordiska länder medan andelen medicinska aborter har ökat och utgör idag mer än 90% i Finland, Norge och Sverige, medan den är något lägre i Danmark, ca 78%.1,2

 

Nordic Drugs arbetar idag aktivt med att erbjuda patienter och närstående information om abort via vår hemsida abortinfo.com/se. Leveranssäkerheten för vår produkt inom medicinsk abort är något vi lägger stor vikt vid och jobbar målmedvetet för att upprätthålla till 100%.

Mifegyne

Mifegyne® (mifepriston) är en syntetisk steroid med en antiprogesteron effekt. Hos kvinnor motverkar mifepriston progesteronets effekter på endometriet och myometriet vid doser som är större än eller motsvarar 1 mg/kg. Under graviditeten ökar mifepriston myometriets känslighet för den kontrainducerande effekten av prostaglandin som också ges i samband med en medicinsk abort. Under den första trimestern möjliggör förbehandling med mifepriston också dilatation av cervix uteri.

 

Vid önskan om avbrytande av tidig graviditet, leder kombinationen av mifepriston, följt av en prostaglandinanalog, till att en fullständig abort sker i cirka 95 % av fallen.3

Indikationer

Mifegyne är indicerat för:

  • Medicinskt avbrytande av intrauterin graviditet. Tillsammans med en prosta­­glandin­analog, upp till 63 dagars amenorré.
  • Uppmjukning och dilatation av cervix uteri före kirurgisk abort under den första trimestern.
  • Förberedelse för effekten av prostaglandinanaloger vid avbrytande av graviditet av medicinska skäl (efter den första trimestern).
  • Förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd. Hos patienter där inte prostaglandin eller oxytocin kan användas.

Mifegyne erbjuder patient och förskrivare

  • ett välbeprövat alternativ för medicinsk abort
  • 3-styck blisterförpackning
  • en gluten-, laktos- och latexfri produkt

Mifegyne®, tablett 200 mg (mifepriston, ATC-kod G03XB01). Indikationer: För avbrytande av graviditet kan antiprogesteronet mifepriston och prostaglandinanalogen endast förskrivas och administreras enligt gällande abortlagstiftning (abortlagen). Medicinskt avbrytande av intrauterin graviditet. Tillsammans med en prostaglandinanalog, upp till 63 dagars amenorré. Uppmjukning och dilatation av cervix uteri före kirurgisk abort under den första trimestern. Förberedelse för effekten av prostaglandinanaloger vid avbrytande av graviditet av medicinska skäl (efter den första trimestern). Förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd. Hos patienter där inte prostaglandin eller oxytocin kan användas. Varningar och försiktighet: Varningar: På grund av mifepristons abortframkallande egenskaper får det aldrig användas av en kvinna med en pågående graviditet som hon vill fullfölja. Graviditetsåldern måste fastställas genom samtal med patienten och klinisk undersökning. Uterint ultraljud rekommenderas. Den medicinska abortmetoden kräver aktiv medverkan av kvinnan, som måste vara väl informerad om förutsättningarna för metoden. Allvarliga hudbiverkningar, inklusive toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos, har rapporterats i samband med behandling med mifepriston Utebliven effekt: Den icke försumbara risken för utebliven effekt, vilket inträffar i 1,3-7,5 % av fallen gör uppföljningsbesöket absolut nödvändigt för att fastställa att aborten är fullständig. Blödning: Patienten måste informeras om att långvarig vaginal blödning (i genomsnitt cirka 12 dagar eller mer efter behandling med mifepriston) som kan vara riklig förekommer. Blödning förekommer hos nästan alla och är inte på något sätt ett bevis på att aborten är fullständig. Ett uppföljningsbesök måste äga rum inom 14 till 21 dagar efter intag av mifepriston för att med lämplig metod (klinisk undersökning, tillsammans med mätning av beta-hCG eller ultraljudsundersökning) säkerställa att aborten är fullständig och att den vaginala blödningen upphört. I händelse av kvarstående blödning (även lätt) efter återbesöket, bör ny kontroll göras inom ett par dagar för att fastställa att blödningen upphört. Vid misstanke om att graviditeten ej avbrutits, kan ytterligare ultraljudsundersökning behöva göras. För fullständig information gällande varningar och försiktighet se fass.se. Ombud: Mifegyne distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår ej i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2022-09-12. För ytterligare information: se www.fass.se


SE_MIF/2022-10-01

Teysuno®