Behandlingsområden > Kvinnohälsa

Topogyne®

Abort

I Norden utförs cirka 70 000 aborter årligen. Andelen aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15-49 år varierar något inom Norden, från 19/1000 i Sverige ner till 7,6/1000 i Finland. I Danmark, Norge och Island ligger det mellan 10 och 13 aborter per 1000 kvinnor årligen. På 2000-talet har antalet aborter i åldersgruppen under 20 år minskat i samtliga nordiska länder medan andelen medicinska aborter har ökat och utgör idag mer än 90 % i Finland, Norge och Sverige, och är något lägre i Danmark med ca 78 %.1,2

 

Nordic Drugs arbetar idag aktivt med att erbjuda patienter och närstående information om abort via vår hemsida abortinfo.com. Leveranssäkerheten för vår produkt inom medicinsk abort är något vi lägger extra vikt vid och jobbar aktivt med att försöka upprätthålla till 100 %.

 

För avbrytande av graviditet kan progesteronhämmaren mifepriston och prostaglandinanalogen misoprostol endast förskrivas och administreras enligt gällande abortlagstiftning (abortlagen).

Topogyne

Topogyne® (misoprostol) används som ett andra steg vid medicinskt avbrytande av pågående graviditet och intas mellan 36 och 48 timmar efter Mifegyne® (mifepriston) eller vid förberedelse av cervix uteri inför kirurgisk abort under den första trimestern. Idag är Topogyne 400 mikrogram det enda godkända misoprostol för abort.3

 

Misoprostol är en syntetisk E1-analog. Vid den rekommenderade doseringen inducerar misoprostol kontraktioner av glatta muskelfibrer i myometrium och en relaxation av cervix uteri vilket underlättar utstötningen av fostret.

Indikation

  • Medicinskt avbrytande av pågående intrauterin graviditet tillsammans med mifepriston, upp till 49 dagars amenorré
  • Förberedelse av cervix uteri inför kirurgisk abort under den första trimestern
  • Misoprostol är avsett för vuxna

Topogyne erbjuder patient och förskrivare

  • Det enda registerade misoprosol för användning vid medicinsk abort
  • Förpackningsstorlekar anpassade för medicinsk abort: 1, 4, 16 eller 40 tabletter i perforerat endosblister (ev kommer inte alla förpackningar att marknadsföras)

Topogyne (misoprostol) tablett, 400 mikrogram. Rx, EF. Prostaglandiner (ATC-kod G02AD06). Indikationer: Medicinskt avbrytande av pågående intrauterin graviditet tillsammans med mifepriston, upp till 49 dagars amenorré. Förberedelse av cervix uteri inför kirurgisk abort under den första trimestern. Misoprostol är avsett för vuxna. Kontraindikationer: Båda indikationer: Graviditet som inte bekräftats med ultraljud eller biologiskt test, misstänkt utomkvedshavandeskap. Ytterligare kontraindikationer för medicinskt avbrytande av graviditet tillsammans med mifepriston: kontraindikation för mifepreston, graviditet efter 49 dagars amenorré. När misoprostol används i kombination med mifepriston, se även kontraindikationer för mifepriston. Varningar och försiktighet: För avbrytande av graviditet kan antiprogesteronet mifepriston och prostaglandinanalogen endast förskrivas och administreras enligt gällande abortlagstiftning (abortlagen). På grund av dess abortframkallande egenskaper ska misoprostol aldrig användas till kvinnor som vill fullfölja en pågående graviditet. Graviditetens längd måste fastställas med anamnes och klinisk undersökning av patienten. Ultraljud av livmodern rekommenderas alltid. Patienter som beslutar att fortsätta graviditeten efter behandling måste informeras om risken för teratogenicitet. Rekommenderas inte hos patienter med malnutrition, leversvikt eller njursvikt. Misoprostol FÅR ENDAST ges peroralt i doser på högst 400 mikrogram. Ytterligare varning för indikationen medicinskt avbrytande av pågående intrauterin graviditet tillsammans med mifepriston, upp till 49 dagars amenorré: får endast ges peroralt efter tidigare administrering av 600 mg mifepriston och inom intervallet 36 till 48 timmar efter intag av mifepriston. Icke avsedd användning ökar ALLA risker relaterade till metoden. Kvinnan ska informeras om risken för en vaginal blödning, som kan vara riklig. Kvinnan ska informeras om att ett återbesök måste ske inom 14–21 dagar efter intag av mifepriston eller den kirurgiska aborten. Graviditet: Kvinnor ska informeras om att uppföljningsbesöket är obligatoriskt, pga. risken för att metoden för avbrytande av graviditeten misslyckas och på grund av risken för fostret. En preventivmetod ska börja användas omedelbart efter att det har bekräftats att graviditeten har avbrutits. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2020-10-31. Nordic Drugs AB, Tel 040-36 66 00, info@nordicdrugs.se.


TOP002-SE-SEP2022

Teysuno®